Secret Pop

Dec 13, 2001

Eyes reddened
Tummy empty
Brain full to bursting

No comments: